Persönliche Daten:
Name:
DI Dr. Josef Kalhs
Anschrift:
8051 Graz, Ibererstraße 14
Telefon:
0316/ 68 48 05
Telefon:
0664/357 6062
E-Mail:
josef.kalhs@aon.at

Fachgruppen/Fachgebiete:
FG-Nr. Fachgebiet Sachliche Beschränkung/
Insbesondere für
33.20 Jagd
39.01 Wald- und Forstwirtschaft, Hölzer, Holzgewinnung (inkl. Bringung, Transport)
94.05 Größere forstwirtschaftliche Liegenschaften
94.07 Kleinere forstwirtschaftliche Liegenschaften