Persönliche Daten:
Name:
DI Josef C. Schneeberger
Anschrift:
8020 Graz, Eckertstraße 95A
Telefon:
0316/58 25 74
Telefon:
0676/898 541 100
Fax:
0316/58 14 44
E-Mail:
sepp@schneeberger.co.at

Fachgruppen/Fachgebiete:
FG-Nr. Fachgebiet Sachliche Beschränkung/
Insbesondere für
73.40 Heizungsanlagen, Lüftungsanlagen, Klimaanlagen Nur für: Lüftungs- und Klimaanlagen sowie Heizungs- und Klimatechnik, Eisenbahnenteignungsfälle